Ngày 10.10.2021: Tin vào Đức Giê-su

Suy niệm Lời Chúa ngày 10.10.2021: Tin vào Đức Giê-su

 

Tin mừng theo Thánh Mác cô: Mc 10, 17-27

Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ gối trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Chúa Giêsu trả lời: “Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt; hãy thảo kính cha mẹ”. Người ấy thưa: “Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ”.

Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: “Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”. Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

Ngày 10.10.2021: Tin vào Đức Giê-su

TIN VÀO ĐỨC GIÊSU

Đức Giêsu trả lời anh thanh niên bằng ánh nhìn yêu mến, và mời gọi anh thực hiện một cuộc nhảy vọt có tính quyết định. Hẳn là có lý do khi thánh Maccô chỉ trích dẫn các điều trong kinh MƯỜI ĐIỀU RĂN, ngay từ tấm bé mỗi người chúng ta đã có thể ê a đọc. Ngoại trừ 3 điều răn đầu tương quan với Thiên Chúa. Các điều răn được trích dẫn nói về mối tương quan của con người với con người. Anh thanh niên đã cố gắng nên thánh bằng chính mối tương quan của mình với tha nhân mà quên đích đến của các mối tương quan đó là: Tin vào Đức Giêsu.

Đây là điều mà thánh Phaolô về sau đã khẳng định: “không phải nhờ sự công chính của riêng mình, sự công chính do Lề Luật mà có, nhưng là sự công chính bởi lòng tin vào Đức Kitô, sự công chính do Thiên Chúa ban, dựa vào lòng tin”.