Ngày 10.02.2021: Từ thâm sâu lòng người

 

Tin mừng theo Thánh Mác cô: Mc 7,14-23

Khi ấy, Chúa Giêsu lại gọi dân chúng mà bảo rằng: “Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người ta xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.

Lúc Người lìa dân chúng mà về nhà, các môn đệ hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn ấy.

Người liền bảo các ông: “Các con cũng mê muội như thế ư? Các con không hiểu rằng tất cả những gì từ bên ngoài vào trong con người không thể làm cho người ta ra ô uế được, vì những cái đó không vào trong tâm trí, nhưng vào bụng rồi xuất ra”. Như vậy Người tuyên bố mọi của ăn đều sạch.

TỪ THÂM SÂU LÒNG NGƯỜI

Chúa dạy: mọi thứ từ bên ngoài vào rồi sẽ được thải ra ngoài, và không thể làm cho chúng ta ra ô uế được. Ngược lại, “những gì từ con người ta xuất ra, đó là cái làm cho người ta ra ô uế”. Thật vậy, mọi sự xấu xa đều xuất phát từ lòng dạ hiểm độc của con người. Ông bà ta dạy: “dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người”. Xin Chúa uốn nắn lòng dạ chúng ta, đừng để lòng dạ ấy trở nên cay đắng, độc ác, hầu có thể phát sinh những hoa trái tốt đẹp là những việc lành phúc đức trong đời sống hàng ngày, trong tương quan với Chúa và anh chị em.