Ngày 07.6.2020: Đón nhận ánh sáng của Thiên Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 3:16–18

Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người,thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.

ĐÓN NHẬN ÁNH SÁNG CỦA THIÊN CHÚA

“Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.”

Trong Thông điệp Ánh Sáng Đức Tin, Đức Phanxicô cho thấy đặc điểm của Ánh Sáng: có khả năng chiếu rọi toàn bộ cuộc sống của chúng ta, giúp chúng ta phân biệt được thiện ác, nhất là trong thời hiện đại này, khi mà lý trí muốn gạt bỏ niềm tin, và đức tin bị coi là ảo tưởng, cản trở tự do của con người.

Ý định đời đời của Thiên Chúa là muốn cứu độ con người, nhưng cũng ban cho họ tự do tuyệt đối. Con người đã tự xét xử chính mình bằng cách chọn lựa hay khước từ Ánh Sáng sự sống. Mỗi hành động xấu tự nó đã là một bản án cho con người. Do đó, sự phán xét, theo Gioan, không phải là một biến cố bên ngoài, mà chính là thái độ đáp trả của con người với lời mời gọi của Đức Giêsu.

Nếu tôi, hôm nay, bước đi trong ánh sáng của Người, tôi được sống và sống dồi dào, trái lại, khi tôi từ khước Thiên Chúa thì tôi đã tự ký bản án, tự đày đọa chính mình rồi. Thiên Chúa không đào hỏa ngục, nhưng chính tù nhân đã tự nhốt mình vào nơi tăm tối, khi chúng ta từ chối ánh sáng của Chúa.