Ngay 07.12.2018: Niềm vui có Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 9, 27-31.

Khi ấy, Đức Giêsu  đi ngang qua, có hai người mù chạy theo Chúa và kêu lớn tiếng rằng: “Hỡi Con vua Ðavít, xin thương chúng tôi”.

Khi Chúa tới nhà, những người mù tiến lại gần Chúa. Đức Giêsu  phán bảo họ: “Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không?” Họ thưa: “Lạy Thầy, có”. Bấy giờ Chúa sờ vào mắt họ và phán: “Các ngươi tin thế nào, thì hãy được như vậy”.

Mắt họ liền mở ra, nhưng Đức Giêsu  truyền cho họ rằng: “Coi chừng, đừng cho ai biết”. Nhưng vừa ra đi, họ liền đồn tiếng Người trong khắp miền ấy.

NIỀM VUI CÓ CHÚA

Thầy Giêsu chữa lành cho những người mù và dặn họ không được loan tin ra ngoài. Tuy nhiên, họ đã không kìm được niềm vui, niềm vui được chữa lành và niềm vui được trở về với cuộc đời; niềm vui được là một con người có thể nhìn thấy, có thể nhận biết. Chính vì thế, loan tin là một điều tự nhiên đối với họ.

Lạy Chúa, ước chi việc loan báo Tin mừng cứu độ cũng là điều tự nhiên và hiển nhiên đối với chúng con như thế!