Ngày 06.3.2022: Chúa chiến thắng cám dỗ

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 4, 1-13

Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giođan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt bốn mươi ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì và sau thời gian đó, Người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi”. Chúa Giêsu đáp: “Có lời chép rằng: Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa”.

Rồi ma quỷ lại đem Người lên cao hơn cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với Người rằng: “Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông!” Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi”.

Rồi ma quỷ lại đưa Người lên Giêrusalem, để Người trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng: “Chúa sẽ truyền cho Thiên Thần gìn giữ ông!” Và còn thêm rằng: “Các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá”. Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi!” Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác.

Ngày 06.3.2022: Chúa chiến thắng cám dỗ

CHÚA CHIẾN THẮNG CÁM DỖ

“Thánh Thần thúc đẩy Chúa vào hoang địa và chịu cám dỗ.” Chúng ta có thấy lạ khi Đức Giêsu là Thiên Chúa mà lại để ma quỷ cám dỗ? Các nhà thần học cho rằng, việc Đức Giêsu chịu cám dỗ là để dạy con người cách thức để chiến thắng những cơn cám dỗ.

Thật vậy, phàm là con người, không ai lại không bị ma quỷ cám dỗ. Đức Giêsu, trong thân phận phàm nhân, cũng không tránh khỏi điều này. Tuy nhiên, dù ma quỷ có tinh vi đến mấy thì cũng không thể thắng được Đức Giêsu. Ba cơn cám dỗ mà Người phải chịu cũng chính là những cám dỗ điển hình trong đời sống của người Kitô hữu hôm nay: dục vọng, quyền lực, lòng tin. Nhưng chúng ta đừng lo lắng, vì Chúa đã chiến thắng để nêu gương cho chúng ta.