Ngày 03.11.2018: Đức tính khiêm nhường

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 14, 1. 7-11.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người Biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:

“Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: “Xin ông nhường chỗ cho người này”, bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết.

Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: “Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên”, bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc.

“Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.

ĐỨC TÍNH KHIÊM NHƯỜNG

Khiêm nhường là đức tính hàng đầu của người Kitô hữu trong tương quan với Thiên Chúa và tương quan với anh chị em.

Đối với anh chị em, khiêm nhường là để phục vụ, coi người khác trọng hơn mình; và trên tất cả là để nên giống Đức Kitô, Đấng đã từ bỏ vinh quang Thiên Chúa, mặc lấy thân phận phàm nhân, để yêu thương con người.

Đối với Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi trở nên khiêm nhường là để nhìn nhận mình chỉ là thụ tạo bé nhỏ trước Thiên Chúa, và cầu khẩn lượng hải hà xót thương của Người.

Xin cho gia đình chúng ta luôn biết nhìn lên mẫu gương khiêm nhường của Đức Giêsu, để sống yêu thương phục vụ nhau. Amen.