Ngày 03.07.2018: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 20, 24-29 

Bấy giờ trong Mười Hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđy-mô, không ở cùng với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi không tin”. Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà, và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Ðoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”.

 

“PHÚC CHO NHỮNG AI KHÔNG THẤY MÀ TIN”

Ông Tôma đã dùng chính lý lẽ của con người để làm sang tỏ mầu nhiệm của Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa là người Cha hết mực nuông chiều con người và đã chiều ý người môn đệ cứng tin như ông. Nhờ ông, những môn đệ sau này được chúc phúc cho chính niềm tin vào điều mà ông Tôma đã hoài nghi trước khi xác tín. Lễ thánh Tôma là dịp đặc biệt để mỗi người dừng lại, giữa bao tất bật của cuộc sống, để chính Chúa Giêsu đụng chạm được kinh nghiệm đức tin nơi Ngài.