Ngày 03.01.2020: Đây là Đấng cứu độ trần gian

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 1:29–34

Hôm sau, ông Gioan thấy Ðức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa bỏ tội trần gian. Chính Người là Ðấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ítraen, tôi đến làm phép rửa trong nước.”

Ông Gioan còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Ðấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Ðấng làm phép rửa trong Thánh Thần”.

Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Ðấng Thiên Chúa tuyển chọn”.

ÐÂY LÀ ĐẤNG CỨU ĐỘ TRẦN GIAN

Ông Gioan chỉ về Ðức Giêsu và nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa bỏ tội trần gian.”

Gioan đã ‘thấy’ và nhận ra Đức Giêsu ngay từ trong lòng mẹ. Hành động của ông hôm nay cho thấy, việc nhận ra Đức Giêsu phải đưa đến nói về Người. Bởi đó mà Tin mừng được tiếp tục bằng lời giới thiệu của Gioan về Đức Giêsu, đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian. Trong Cựu ước, con chiên đã trở thành hy lễ đền tội, hy lễ cứu thoát, nhất là từ khi Đức Chúa, qua miệng Môsê truyền cho người dân Dothái, phải duy trì nghi lễ sát tế chiên, và vết máu trên khung cửa nhà là dấu chỉ họ thuộc về dân Thiên Chúa, nhờ đó mà được sống.

Ở đây, khi gọi Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, với tư cách là một ngôn sứ, Gioan đã tiên báo về sứ mạng của Người: Người là hy lễ đã được chuẩn nhận, hy lễ mang lại giá trị cứu độ vĩnh viễn.

Danh Giêsu, nghĩa là Đấng Cứu Độ. Những ai đón nhận Danh đó thì được ơn giải thoát. Mỗi người chúng ta mang nơi mình Danh Chúa Giêsu, tức là mang nơi mình ơn cứu độ của Chúa.