Ngày 02.4.2022: “Đấng Ki-tô xuất thân từ Galilêa sao?”

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 7, 40-53

Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông này thật là tiên tri”. Kẻ khác nói: “Ông này thật là Ðấng Kitô”. Người khác nữa lại nói: “Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Ðấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Ðavit, và từ làng Bêlem, quê hương của Ðavit?” Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về Người.

Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người. Vậy khi những người thừa hành đến với thượng tế và biệt phái, các ông này hỏi họ rằng: “Tại sao các ngươi không điệu nó tới?” Các người thừa hành thưa rằng: “Chẳng hề có ai nói như người ấy”. Các người biệt phái trả lời rằng: “Chớ thì các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong các vị thủ lãnh và các người biệt phái, có ai tin nó đâu? Chỉ có lũ khốn nạn đó nó không biết gì lề luật”.

Nicôđêmô là người đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là người trong nhóm họ, nói với họ rằng: “Chớ thì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì không?” Nhưng họ trả lời rằng: “Hay ông cũng là người Galilêa? Hãy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào phát xuất từ Galilêa”. Sau đó ai về nhà nấy.

“ÐẤNG KITÔ XUẤT THÂN TỪ GALILÊA SAO?”

Người Do-thái đương thời chia rẽ vì Đức Giêsu: có người ủng hộ Chúa, nhưng cũng không thiếu kẻ không tin và thù ghét Người. Việc thiếu hiểu biết về Sách Thánh và não trạng đố kỵ đã làm cho người đương thời không nhận ra căn tính thật sự của Đức Giêsu, dù đã chứng kiến những việc lành Người làm hay đã nghe những lời mặc khải có uy quyền của Người. Đến cả khi Nicôđêmô trích dẫn sách luật để nói lên sự thật thì cũng bị kết án là kẻ theo phe Đức Giêsu. Nhưng dù người ta có hành xử thế nào thì Đức Giêsu vẫn kiên định với sứ mạng của mình: Người sẽ chết cho sự thật và sống lại, Người là Đấng Cứu Độ và là hạnh phúc cho những ai tin vào Người.