Ngày 02.08.2018: Giáo hội của mọi người

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 13, 47-53.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Ðến ngày tận thế cũng như vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?” Họ thưa: “Có”.

Người liền bảo họ: “Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái cũ, mới trong kho mình”. Khi Chúa Giêsu phán các dụ ngôn đó xong, thì Người rời khỏi nơi ấy.

GIÁO HỘI CỦA MỌI NGƯỜI

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng hình ảnh chiếc lưới thả xuống biển, kéo lên với đủ loại cá: lớn, bé, tốt, xấu… để diễn tả thực trạng Giáo hội với nhiều thành phần. Cũng giống chiếc lưới thả xuống biển gom mọi loại cá: lớn cũng như bé, tốt cũng như xấu, không phân biệt, không loại trừ, Thiên Chúa dùng Giáo hội để tập hợp tất cả mọi người lại.

Tất cả mời gọi đều được mời gọi đến với Giáo hội, không phân biệt họ là ai, nguồn gốc từ đâu, nghề nghiệp ra sao, thành phần nào trong xã hội, tốt hay xấu, vô dụng hay hữu ích. Sứ vụ của Giáo hội là tiếp rước, giảng dạy và thánh hóa tất cả mọi người. Ngày sau hết chính Thiên Chúa sai thiên sứ của Người tách riêng cá tốt và cá xấu. Xin cho mọi người trong gia đình chúng ta luôn trung thành với sứ vụ, để chiếu tỏa niềm vui và sự bình an của Tin mừng cho tất cả những ai con gặp gỡ. Amen.