Ngày 02.04.2018: Điểm hẹn

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 28, 8-15

Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: “Chào các bà”. Các bà liền lại gần ôm chân Người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: “Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta”.

Ðang khi các bà lên đường, thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: “Các anh hãy nói rằng: Ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông. Nếu việc này đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, không để các anh phải phiền hà đâu”. Bọn lính canh nhận tiền và đã làm y như họ căn dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người Dothái cho đến ngày nay.

ĐIỂM HẸN

Có hai điểm hẹn ta thấy trong Tin mừng hôm nay. Điểm hẹn của môn sinh Giêsu là Galilê, nơi họ gặp Đấng Phục Sinh, Cội Nguồn Sự Sống. Điểm hẹn của thượng tế, kỳ lão và binh lính là dối trá và sự chết. Vậy chúng ta, con cái của Đấng Phục Sinh, chúng ta đang kiến tạo gia đình trở nên điểm hẹn của sự sống hay sự chết? Chính chúng ta phải trả lời và chọn lựa cho mình. Và như thế, chúng ta biết mình thuộc về ai!