Ngày 01.09.2018: Sinh lời nén bạc Chúa trao

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 25, 14-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng mỗi người, đoạn ông ra đi… Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ trở về và đòi họ tính sổ.

Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: “Thưa ông, ông đã trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác”. Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”.

SINH LỜI NÉN BẠC CHÚA TRAO

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mượn hình ảnh của người làm kinh tế để nói về việc sinh lời nén bạc tinh thần.

Thiên Chúa trao ban cho ta những nén bạc là đức tin, là ân sủng, là Lời Chúa, và mời gọi chúng ta sinh lời ra nhiều, để làm vinh danh Chúa và mưu ích cho tha nhân.

Chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa ban. Xin Chúa cho ta biết sinh lời những nén bạc đó bằng những nhân đức trong đời sống hằng ngày, để được chung hưởng hạnh phúc Nước Trời.