Ngày 01.08.2018: Giá trị của Nước Trời

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 13, 44-46.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.

GIÁ TRỊ CỦA NƯỚC TRỜI

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng hai dụ ngôn kho báu và ngọc quý để đề cao giá trị của Nước Trời. Nước Trời quí giá hơn tất cả, bởi vì chỉ có Nước Trời là tồn tại vĩnh viễn, còn mọi giá trị khác có ngày sẽ mất.

Nước Nước Trời cao quý đến độ người ta có thể đánh đổi tất cả để chiếm đoạt và có thể từ bỏ tất cả để giành lấy. Nước Trời cao quý bởi vì Nước Trời là chính Chúa, là được sống trong tình yêu của Chúa, được chia sẻ chính sự sống của Chúa.

Tìm kiếm Nước Trời và từ bỏ tất cả để đạt cho bằng được Nước Trời là lý tưởng và là cùng đích của người Kitô hữu chúng ta. Đó chính là thái độ chọn lựa khôn ngoan. Như người thương gia trong bài Tin mừng, xin Chúa giúp mỗi người, mỗi gia đình chúng ta nhận ra giá trị cao quý của Nước Trời, để sẵn sàng đánh đổi tất cả, hầu chiếm được Nước Trời. Bởi lẽ, chiếm được Nước Trời là được tất cả, mà mất Nước Trời là mất tất cả.