Cầu nguyện mỗi ngày

Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên: Thánh Ven-xet-lao, Thánh Lô-ren-xô Ru-y và các bạn, Tử đạo.