“Các Anh Tìm Gì” 08: Hình ảnh con Trâu trong Kinh Thánh