15 NGÀY VỚI THÁNH ĐAMINH

Cha Alain Quilici là một tu sỹ ḍng Đa Minh. Ngoài các chức vụ trong Ḍng, ngài thi hành tác vụ giảng thuyết qua việc đồng hành thiêng liêng trong môi trường sinh viên, giáo xứ và các phương tiện truyền thông.

G. Nguyễn Cao Luật op.

01. Thánh Đaminh, người có tấm ḷng

02. Thánh Đaminh, con người quyết định

03. Thánh Đaminh, con người đứng đầu

04. Thánh Đaminh, người của Thiên Chúa

05. Thánh Đaminh, con người cầu nguyện

06. Thánh Đaminh, con người của Lời

07. Thánh Đaminh, con người phụng vụ 

08. Thánh Đaminh, con người quản trị

09. Thánh Đaminh, con người tri thức

10. Thánh Đaminh, con người từng trải

11. Thánh Đaminh, con người Thập Giá

12. Thánh Đaminh, người con Đức Mẹ

13. Thánh Đaminh, con người lữ hành

14. Thánh Đaminh, con người giáo hội

15. Thánh Đaminh, chân dung người cha