Home / Thông tin (page 10)

Thông tin

Hình ảnh HĐMV bổ sung thành viên (2017)

Hội đồng mục vụ giáo xứ có thêm bốn thành viên tuyên thệ bổ sung, nhằm thay thế quý vị đã rời nhiệm vụ vì đi định cư ở nước ngoài. Xin chúc mừng các thành viên mới, cầu chúc quý ông bà tham gia tích cực trong các công tác của giáo xứ

Read More »

Mừng 50 năm Huynh Đoàn Đa Minh

Nhìn lại 50 năm hiện diện trong giáo xứ của Huynh đoàn, chúng ta thấy đó quả là một hành trình lịch sử. Hôm nay với 30 anh chị mừng ngân khánh, 8 anh chị tuyên hứa trọn đời, 2 anh chị tuyên hứa tạm, quả là Hồng Ân Thiên Chúa

Read More »