Home / Thông tin

Thông tin

Khai mạc Tháng Mân Côi 2018

Với tháng Mân Côi này giáo xứ chúng ta cầu bình an cho thế giới khỏi những thiên tai, dịch họa, hần thù, chiến tranh... cầu cho nước Việt Nam thanh bình, nhà cầm quyền biết vì dân lèo lái đất nước này tốt đẹp hơn.

Read More »