Phần Nhất

THƯỢNG CỔ VÀ TRUNG CỔ THỜI ĐẠI

Lời giới thiệu của đức cha Hoàng Văn Đoàn O.P.

Lời tựa

Chương Một : GIÁO HỘI THỜI SỨ ĐỒ (t.k. I)

I. Giáo hội thời nguyên thủy ở Palestina

II. Thánh Phaolô trên đường truyền giáo

III. Thánh Pherô lập Ṭa ở Roma và hoạt động của các tông đồ khác

IV. Một đức tin, một phượng tự, một quyền bính

Chương hai : GIÁO HỘI THỜI TỬ ĐẠO (t.k. I-IV)

I. Đế quốc Roma chống lại Tin Mừng

II. Đế quốc tiếp tục bách hại Giáo hội

III. Cờ Thánh giá trên đế quốc Roma

Chương Ba: GIÁO HỘI ĐỐI PHÓ VỚI CÁC GIÁO PHÁI (t.k. II-VI)

I. Những giáo phái thế kỷ II-IV

II. Giáo phái Arius và đại công đồng Nicea

III. Những lạc thuyết về Ngôi Hai Nhập Thể

Chương Bốn: CÁC THÁNH GIÁO PHỤ VÀ VĂN SĨ CÔNG GIÁO (t.k. II-VIII)

I. Các nhà hộ giáo và minh giáo

II. Các thánh giáo phụ Hy Lạp

III. Các thánh giáo phụ Latinh

IV. Các thánh Giáo phụ thời suy mạt

Chương Năm: GIÁO HỘI CẢM HÓA MAN DÂN (t.k. V-VII)

I. Man dân xâm lăng đế quốc Tây phương

II. Thái độ của Giáo hội đối với Man dân

III. Công cuộc cảm hóa Man dân

Chương Sáu : SỰ NGHIỆP CÁC D̉NG TU THỜI TRUNG CỔ (t.k. VII-XII)

I. Bậc tu hành thời Thượng cổ

II. Công cuộc truyền giáo của các ḍng tu

III. Hoạt động trần gian của các đan viện

IV. Những cải cách và tiến triển của các ḍng tu

Chương 7: CỘNG TÁC ĐẠO ĐỜI GIỮA THẦN QUYỀN VÀ THẾ QUYỀN (tk 8-13)

I. Giáo hội và nhà Carolingien

II. Giáo hội và chế độ Phong kiến

III. Giáo hội và Giáo hoàng tiến tới độc lập

Chương 8 : HỒI GIÁO, LY GIÁO ĐÔNG PHƯƠNG, BINH THÁNH GIÁ (tk 7-13)

I. Kitô giáo với Hồi giáo

II. Giáo hội Công giáo Đông phương

III. Giáo hội thời binh Thánh giá

Chương 9 : GIÁO HỘI THỜI HOÀNG KIM VĂN MINH TRUNG CỔ (t.k. XII-XIII)

I. Tổ chức Giáo quyền

II. Các ḍng tu

III. Phụng vụ, nghệ thuật, văn hóa

Chương 10 : GIÁO HỘI THỜI CHUYỂN M̀NH CỦA THẾ GIỚI TRUNG CỔ
(t.k. 14-15)

I. Giáo hội Tây phương thời khủng hoảng

II. Khoa học thánh và Văn nghệ Phục hưng

III. Giáo hội hạ bán thế kỷ XV

 

Censores : Fr.J. Hoàng Mạnh Hiền O.P. Doct. S. Theol.
Fr.J. Nguyễn Ngọc Thành O.P. Lect. S. Theol.

IMPRIMI POTEST

Phú Nhuận, ngày 5.5.1972

Fr.Joachim NGUYỄN VĂN LIÊM O.P.
Giám tỉnh

 

 IMPRIMATUR

Sài G̣n, ngày 9.5.1972

Phaolô NGUYỄN VĂN B̀NH
Tổng Giám Mục