Lời Giới Thiệu

01. Nỗi đoạn trường

02. Chiến sĩ bác ái tí hon

03. Con đường sự nghiệp

04. Ơn kêu gọi

05. Những đức tính khác

06. Ân nhân của những nạn nhân xấu số

07. Nhưng một trở lực đáng tiếc

08. Bác ái theo trật tự

09. Bác ái đối với loài vật

10. Cuộc đời khổ hạnh

11. Tài xã giao và tâm sự

12. Đằng vân độn thổ

13. Vượt trùng dương trong nháy mắt

14. Nhà tiên tri kỳ tài

15. Dùng tài tiên tri để cứu nhân độ thế

16. Lời tiên tri cuối cùng

17. Thầy Martin chết nhưng không hết hoạt động

18. Việc phải đến... đã đến

19. Trên đài vinh quang