HOME

 
 

I. H̀NH ẢNH CA ĐOÀN 1994-1995

Truyền Thống 1994 - Hát Nguyện Trước Thánh Lễ

Truyền Thống 1994 - Hát Nguyện Trước Thánh Lễ

Truyền Thống 1994
Cha xứ Nguyễn Đức Ḥa - Nguyễn Cao Luật - Hoàng Ngọc Bao

Truyền Thống 1994

I. HỘI DIỄN THÁNH CA GIÁNG SINH

Hội Diễn Thánh Ca Giáng Sinh 1994 tại giáo xứ Bắc Hà

Hội Diễn Thánh Ca Giáng Sinh tại giáo xứ Bắc Hà

Truyền Thống 1995

Truyền Thống 1995