HOME

 
 

MỪNG NGÂN KHÁNH CA ĐOÀN 25 NĂM

Truyền Thống 1993

Truyền Thống 1993 - Ca Đoàn Đa Minh

Truyền Thống 1993 - Ca Đoàn Chúa Hài Đồng

Truyền Thống 1993 - Ca Trưởng Văn Đông

Truyền Thống 1993 - Ca Trưởng Xuân Trường

Truyền Thống 1993 - Các cha Nguyễn Đức Ḥa - Hoàng Văn Thiên
Nguyễn Tự Do - Hoàng Ngọc Bao- Nguyễn Đức Hân

Truyền Thống 1993 - Các Khách Mời

Truyền Thống 1993 - Bè Nam và khách mời