HOME

 
 


Mười Cha Sở của Giáo xứ Đaminh - Ba Chuông

 

Cha Vinh Sơn Mai Cao Hiển                1967-69

Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Thành           1969-72

Cha Giuse Phạm Văn Vang                  1972-75

Cha Đaminh Nguyễn Văn Hộ               1975-81

Cha Đaminh Vũ đức Cương                 1981-84

Cha Gioakim Nguyễn Văn Liêm           1984-90

Cha Đaminh Nguyễn Văn Hộ               1990-93

Cha Giuse Nguyễn Đức Ḥa                1993-96

Cha Đaminh Nguyễn Văn Hộ               1996-98

Cha Giuse Nguyễn Tất Trung              1998-99

Cha Giuse Phạm Hưng Thịnh              1999 đương nhiệm


Các Trưởng Ca Đoàn theo năm tháng

 

1968-1975       Cha Gioan B. Trần Mục Đích trực tiếp tập hát, điều hành

1975-1986       Anh Phêrô Nguyễn Sơn Thạch phụ trách

1986-1993       Đoàn trưởng : Chị Têrêsa Đinh Thị Kim Oanh

1994-1998       Đoàn trưởng : Chị Têrêsa Nguyễn Thị Huyền Trang

1998-1999       Đoàn trưởng : Anh Louis Mai Trường Sơn

1999-              Đoàn trưởng : Anh Martinô Nguyễn Thanh Thiệu


Ca đoàn "Con Đức Mẹ" Thuở Ban Đầu

Cha Đinh Dưỡng Thiệm OP và cha Trần Mục Đích OP

Cha xứ Vũ Đức Cương OP, dưới tượng đài Đức Mẹ

Cha Sở Nguyễn Văn Liêm OP - Giáng Sinh 1985

Cha Cố Gioan vẫn gắn bó với ca đoàn đến những ngày cuối...