Videos: Xuân Yêu Thương 2014 – 2021

Lần 8 – 2021

https://www.youtube.com/watch?v=PByBDPFE9VE&feature=emb_title

Lần 7 – 2020

Lần 6 – 2019

Lần 5 – 2018

Bản trực tiếp:

Lần 4 – 2017

https://youtube.com/watch?v=IlnK1M0Nf-M

Lần 3 – 2016

Videos: Xuân Yêu Thương 2014 - 2021

Lần 2 – 2015

Lần 1 – 2014 (bài viết)

Videos: Xuân Yêu Thương 2014 - 2021