Videos: Giáo xứ Đa Minh 50 năm NHẬN – TRAO Tin Mừng (Phần 1)

 

PHẦN I: DẤU CHÂN TIỀN NHÂN

1. Giới thiệu

https://www.youtube.com/watch?v=pcref_xye2A

2. Lịch sử hình thành giáo xứ

https://www.youtube.com/watch?v=9T7ASlCNwCE

3. Các cha xứ đã và đang phục vụ giáo xứ

https://www.youtube.com/watch?v=PHVST8ZfdwI

4. Hội đồng Mục vụ xưa

https://youtu.be/YP4gB9Q5BjY

5. Hồi ức các đoàn thể (cập nhật sau)

6. 50 năm đầy ắp những kỷ niệm (Phỏng vấn cha FX. Đào Trung Hiệu)