Video giảng lễ nhận giáo phận Mỹ tho

 

Bài giảng Thánh lễ nhận giáo phận Mỹ tho

Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Ngày 30.8.2014

 

 

Video giảng lễ nhận giáo phận Mỹ tho

Video giảng lễ nhận giáo phận Mỹ tho

Video giảng lễ nhận giáo phận Mỹ tho

Video giảng lễ nhận giáo phận Mỹ tho

 (theo w. Mỹ Tho)