Video : Bài Ca Người Cậy Trông

 

Clips : Bài Ca Người Cậy Trông

Nhạc phẩm Bài ca người cậy trông

Tác giả : Lm Đào Trung
Thể hiện : Lm Giuse Đỗ Trung Thành OP

Chương trình “Ân tình cảm tạ”
Giáo xứ Đaminh Ba chuông – 29.10.2011