Vài hình ảnh lễ cầu cho các linh hồn năm 2016

+ Hình ảnh: Dom Đích

1. Lễ 5g00: Tại thánh đường giáo xứ

Vài hình ảnh lễ cầu cho các linh hồn năm 2016

Vài hình ảnh lễ cầu cho các linh hồn năm 2016

Vài hình ảnh lễ cầu cho các linh hồn năm 2016

Vài hình ảnh lễ cầu cho các linh hồn năm 2016

Vài hình ảnh lễ cầu cho các linh hồn năm 2016

Vài hình ảnh lễ cầu cho các linh hồn năm 2016

2. Lễ 6g00: tại Nhà chờ Phục Sinh

Vài hình ảnh lễ cầu cho các linh hồn năm 2016

Vài hình ảnh lễ cầu cho các linh hồn năm 2016

Vài hình ảnh lễ cầu cho các linh hồn năm 2016
Vài hình ảnh lễ cầu cho các linh hồn năm 2016

Vài hình ảnh lễ cầu cho các linh hồn năm 2016

Vài hình ảnh lễ cầu cho các linh hồn năm 2016

Xem thêm hình ảnh