Trực tiếp: Thánh lễ và Nghi thức cung nghinh Đức Mẹ 13.5.2019

 

https://www.youtube.com/watch?v=l-aADvnZ_Vg&feature=youtu.be

Thánh lễ Tôn vinh Mẹ

Nghi thức Tôn vinh Mẹ