Trực tiếp Thánh lễ tuyên phong Hiển Thánh cho Mẹ Têrêsa Calcutta

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KOI4WIUq0sk