Home / Thông tin / Trực tiếp: Thánh lễ Trao tác vụ linh mục Dòng Đa Minh 2019

Trực tiếp: Thánh lễ Trao tác vụ linh mục Dòng Đa Minh 2019