Home / Thông tin / Trực tiếp: Thánh lễ Lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu

Trực tiếp: Thánh lễ Lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu