Home / Hiệp Thông / Trực tiếp: Thánh lễ Bế mạc tỉnh hội Dòng Đa Minh 2019

Trực tiếp: Thánh lễ Bế mạc tỉnh hội Dòng Đa Minh 2019