Home / Hiệp Thông / Trực tiếp: Nghi thức Trao tu phục & Khấn lần đầu trong Dòng Đa Minh năm 2020

Trực tiếp: Nghi thức Trao tu phục & Khấn lần đầu trong Dòng Đa Minh năm 2020

 

nguồn: fb Dom Đình Thám