Home / Hiệp Thông / Trực tiếp: Các Thánh Lễ Kính Thánh Martinô tại Đền Thánh Martinô – Hố Nai

Trực tiếp: Các Thánh Lễ Kính Thánh Martinô tại Đền Thánh Martinô – Hố Nai