Home / Thánh Lễ Trực Tuyến / TLO: Kỷ niệm 15 năm Thánh Đường Đa Minh, 28.8.2020

TLO: Kỷ niệm 15 năm Thánh Đường Đa Minh, 28.8.2020