Home / Thông tin / Thư mời: Thánh Lễ Trao Tác Vụ Linh Mục Dòng Đa Minh 2017

Thư mời: Thánh Lễ Trao Tác Vụ Linh Mục Dòng Đa Minh 2017