Thiệp mời: Mừng Ngọc khánh – Kim khánh linh mục

 

Thiệp mời: Mừng Ngọc khánh - Kim khánh linh mục

Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện nhân dịp kỷ niệm Kim khánh linh mục của Cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hòa, Kim khánh linh mục của Cha Đa Minh Phạm Văn Bảo, và kỷ niệm 60 năm linh mục của Cha Inhaxiô Nguyễn Ngọc Rao, vào ngày 09/06/2018 tại nhà thờ Thánh Đa Minh – Ba Chuông.