Videos: Nghi thức Trao áo dòng và Tiên Khấn Dòng Đa Minh, 14.8.2021

Videos: Nghi thức Trao áo dòng và Tiên Khấn Dòng Đa Minh, 14.8.2021

Thánh lễ bắt đầu lúc 5g00 thứ Bảy, ngày 14.8.2021

Tại Tu viện Thánh Martinô – Hố Nai

Videos: Nghi thức Trao áo dòng và Tiên Khấn Dòng Đa Minh, 14.8.2021