TGM Sài Gòn: Thông báo Tái khôi phục một phần sinh hoạt cộng đoàn