Suy Niệm 14 Chặng Đàng Thánh Giá

Suy Niệm 14 Chặng Đàng Thánh Giá

/dangthanhgia

Suy Niệm 14 Chặng Đàng Thánh Giá

 

 

Gồm 14 đoạn suy niệm, các phiên khúc và điệp khúc sau :

Con xin được chọn
Thánh Giá là đường đời con đi.
Con xin được chọn
Thánh Giá dù đường đầy khổ nguy.
Con xin được chọn
Thánh Giá là đường đời con đi.
Xin Chúa giữ gìn,
hướng dẫn vì đường đầy khổ nguy.