Slides : Thăm Bệnh Nhân Xuân 2010

 

Tổng hợp bốn chuyến thăm Bệnh Nhân
Xuân Canh Dần 2010

 

Slides : Thăm Bệnh Nhân Xuân 2010 

 

Như đã đưa tin về bốn chuyến thăm bệnh nhân tại bốn giáo họ của cha xứ cùng với ban hành giáo.

 Hôm nay ban biên tập xin được tổng hợp tất cả bốn chuyến trong một slides chung.

Mục đích dễ dàng theo dõi vì các hình tự chuyển động, và dễ lưu trữ trong một file duy nhất.