Slides: Năm mươi điều chưa biết về Chúa Thánh Thần

 

50 ĐIỀU CHƯA BIẾT VỀ CHÚA THÁNH THẦN

ROB KERBY

 Đây là 50 điều trích từ Tân ước đã được tác giả Frank Viola liệt kê trong cuốn “Jesus: A Theography” (NXB Thomas Nelson). Rất có thể đây là những điều bạn chưa biết về Chúa Thánh Thần (CTT):

 1. CTT chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử (Ga 16:8).
 2. CTT hướng dẫn chúng ta tới sự thật (Ga 16:13).
 3. CTT tái sinh chúng ta (Ga 3:5-8; Tt 3:5).
 4. CTT làm chứng và tôn vinh Đức Kitô (Ga 15:26; 16:14).
 5. CTT mặc khải Đức Kitô cho chúng ta và trong chúng ta (Ga 16:14-15).

Viola viết: “CTT kết hiệp chúng ta với Đức Giêsu Kitô và với Nhiệm thể của Ngài”.

 1. CTT hướng dẫn chúng ta (Rm 8:14; Gl 5:18; Mt 4:1; Lc 4:1).
 2. CTT thánh hóa chúng ta (2 Tx. 2:13; 1 Pet. 1:2; Rm 5:16).
 3. CTT trao quyền chúng ta (Lc 4:14; 24:49; Rm 15:19; Cv 1:8).
 4. CTT làm chúng ta nên trọn (Ep 5:18; Cv 2:4; 4:8, 31; 9:17).
 5. CTT dạy chúng ta cầu nguyện (Rm 8:26-27; Jude 1:20).
 6. CTT làm chứng chúng ta là con cái của Thiên Chúa (Rm 8:16).
 7. CTT sinh hoa kết trái trong chúng ta hoặc minh chứng sự tác động và sự hiện hữu của Ngài (Gl 5:22-23).
 8. CTT phân phát các ân sủng và cách thể hiện sự hiện hữu của Ngài (1 Cr 12:4, 8-10; Dt 2:4).
 9. CTT xức dầu tấn phong chúng ta (Lc 4:18; Cv 10:38).
 10. CTT tẩy rửa và canh tân chúng ta (Tt 3:5).
 11. CTT liên kết chúng ta nên MỘT trong Đức Kitô (Ep 4:3; 2:14-18).
 12. CTT là bảo chứng sự phục sinh mai sau (2 Cr 1:22; 2 Cr 5:5).
 13. CTT ghi dấu ấn trên chúng ta để chờ ngày cứu độ (Ep 1:13; Ep 4:30).
 14. CTT giải thoát chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi và sự chết (Rm 8:2).
 15. CTT làm sống động thân thể hay chết của chúng ta (Rm 8:11).
 16. CTT mặc khải những điều cao siêu về Thiên Chúa (1 Cr 2:10).
 17. CTT mặc khải những gì đã được Thiên Chúa trao ban cho chúng ta (1 Cr 2:12).
 18. CTT cư ngụ trong chúng ta (Rm 8:9; 1 Cr 3:16; 2 Tim. 1:14; Ga 14:17).
 19. CTT nói với, nói trong, và nói qua chúng ta (1 Cr 12:3; 1 Tm 4:1; Kh 2:11; Heb 3:7; Mt 10:20; Cv 2:4; 8:29; Cv 10:19; Cv 11:12, 28; Cv 13:2; Cv 16:6,7; Cv 21:4,11).
 20. CTT làm cho chúng ta nên một trong Nhiệm thể Đức Kitô khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy (1 Cr 12:13).
 21. CTT đem lại sự tự do (2 Cr 3:17).
 22. CTT biến đổi chúng ta nên giống Đức Kitô (2 Cr 3:18).
 23. CTT kêu trong lòng chúng ta: “Áp-ba, Cha ơi!” (Gl 4:6).
 24. CTT làm cho chúng ta có thể chờ đợi (Gl 5:5).
 25. CTT trao ban Đức Kitô cho chúng ta (Pl 1:19, KJV).
 26. CTT trao ban sự sống vĩnh hằng (Gl 6:8).
 27. CTT dẫn chúng ta đến với Chúa Cha (Ep 2:18).
 28. CTT làm cho chúng ta thành nơi Thiên Chúa cư ngụ (Ep 2:22).
 29. CTT mặc khải mầu nhiêm Thiên Chúa (Ep 3:5).
 30. CTT làm cho tâm hồn chúng ta vững mạnh (Ep 3:16).
 31. CTT làm cho chúng ta vâng lời sự thật (1 Pr 1:22).
 32. CTT làm cho chúng ta nhận biết Chúa Giêsu ở trong chúng ta (1 Ga 3:24; 4:13).
 33. CTT tuyên xưng rằng Chúa Giêsu hóa thành nhục thể (1 Ga 4:2).
 34. CTT nói: “Xin ngự đến, lạy Chúa Giêsu!” cùng với Nương tử (Kh 22:17).
 35. CTT ban phát tình yêu Chúa trong tâm hồn chúng ta (Rm 5:5).
 36. CTT làm chứng sự thật trong lương tâm của chúng ta (Rm 9:1).
 37. CTT dạy dỗ chúng ta (1 Cr 2:13; Ga 14:26).
 38. CTT trao ban niềm vui cho chúng ta (1 Tx 1:6).
 39. CTT làm cho chúng ta có thể loan báo Tin Mừng (1 Pr 1:12).
 40. CTT thúc đẩy chúng ta (2 Pr 1:21).
 41. CTT biết mọi sự của Thiên Chúa (1 Cr 2:11).
 42. CTT xua đuổi ma quỷ (Mt 12:28).
 43. CTT làm cho chúng ta ghi nhớ mọi thứ (Ga 14:26).
 44. CTT an ủi chúng ta (Cv 9:31).
 45. CTT làm cho một số người cai quản Giáo hội và sai một số người làm công việc của Giáo hội (Cv 20:28; Cv 13:2).

Viola viết: “Nhờ CTT, lịch sử của Chúa Giêsu trở thành câu chuyện và kinh nghiệm của chúng ta”.

Nguồn: Internet