Slides: Chuỗi Ngọc Mân Côi tháng 10

 

Slides: Chuỗi Ngọc Mân Côi tháng 10

Vào một buổi chiều khi tôi ra vườn,

Thiên Thần Bản Mệnh nói với tôi:

Con hãy cầu nguyện cho người đang sắp qua đời”.

lập tức tôi bắt đầu nguyện Kinh Mân Côi

với những người làm vườn cho người mới qua đời.

Thánh Faustina Kowalska