Home / Hình Ảnh / Slides : Cao Nguyên Tháng 05.2009

Slides : Cao Nguyên Tháng 05.2009

 

Chuyến Công Tác Pleiku – Kontum ngày 14 đến 16.05.2009

Gia Đình Truyền Tin và Các Bà Mẹ Công Giáo
Giáo Xứ Đa Minh Ba Chuông

Xem Slides xin click tại đây