Phim : Lễ Kỷ Niệm Thành Hôn 2011

 

 Giáo xứ Đaminh – Lễ Thánh Gia

Phim : Lễ Kỷ Niệm Thành Hôn 2011

+ Nghe giảng.

Phim : Lễ Kỷ Niệm Thành Hôn 2011Ngày lễ kính Thánh Gia Thất 30.12.2011, giáo xứ Đaminh đã tổ chức thánh lễ đồng tế đặc biệt, để tạ ơn và xin Thiên Chúa thánh hoá các gia đình nói chung và đặc biệt các gia đình kỷ niệm thành hôn.

Có mười tám (18) gia đình đăng ký, nhưng cuối cùng vì công tác đột xuất nên một gia đình vắng mặt. Trong đó có một đôi 61 năm, hai đôi ngọc khánh 60 năm, một đôi kim khánh 50 năm, ba đôi ngân khánh.

Xin giới thiệu nội dung chính của buổi lễ, trích từ phim do Video Minh Triệu thực hiện.


The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">fhgUJtZxd5g</span> is invalid.