Ngày 24.10.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XXX Thường Niên năm C

THỨ HAI: 24-10-2016

Lc 13, 10 – 17

 

Ngày 24.10.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XXX Thường Niên năm C1. Ghi nhớ: “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền”. (Lc 13, 12).

2. Suy Niệm: Hành động “ giải thoát khỏi tật nguyềncủa Chúa Giêsu dưới cái nhìn của ông trưởng Hội đường  là  một  “  việc  làm  ”  nên  có  chỉ  trích  Chúa Giêsu cách gián tiếp qua người phụ nữ được chữa lành bệnh tật: “…. đừng có đến vào ngày Sabat ”. Ngược lại, nếu ông mặc lấy cái nhìn của tình yêu thương con người thì ông đã có thể biện hộ cho hành động ”giải thoát ” của Chúa Giêsu là hành vi “ giúp đỡ người bệnh tật ….” mà luật Do Thái cho phép làm cả trong ngày  Sabat.  Việc  làm  của  Chúa  Giêsu  trong  ngày Sabat hôm nay muốn dạy người Do Thái và chúng ta điều  tốt  có thể  làm cho con người  thì đừng để  đến ngày mai.

3. Sống Lời Chúa: Hãy làm việc bác ái nếu có thể.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa Giêsu, chúng con đang bị những luật lệ, những thành kiến làm cho cản trở. Xin ban cho con liều thuốc yêu thương để có thể thực hiện công việc bác ái trong bất cứ hòan cảnh nào. Amen.