Ngày 25.01.2017: Thứ Tư sau Chúa Nhật III Thường Niên năm A

THỨ TƯ – 25. 01.2017

THÁNH PHAO LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI (K)

Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất

Mc 16, 15 – 18

Ngày 25.01.2017: Thứ Tư sau Chúa Nhật III Thường Niên năm A

1. Ghi nhớ: “Người nói với các ông: ‘Anh em ãhy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15).

2. Suy niệm: Trong khi Thánh Phêrô được xác định là “Đá tảng của Hội Thánh” (Mt 16,18) thì Thánh Phaolô được gọi àl “Thầy dạy các dân ngoại về chân lý và đức tin” (1Tm 2,7). Mỗi người một vẻ, cả hai vị Thánh Cả là rường cột cùng  duy  trì  và  và  phát  triển  Hội  Thánh. Thánh  Phaolô  đã từng bách ạhi Hội Thánh, nhưng sự kiện trên đường Đamát đã biến đổi Ngài thành người rao giảng  Tin  Mừng.  Điều  nầy  thức tỉnh  chúng ta:  Chúa không bao giờ thất vọng về chúng ta, do đó, không ai có quyền  thất  vọng về mình.  Nếu  chúng ta thuận theo ý Chúa xếp đặt, thì không có dụng cụ nào là dở trong bàn tay tài hoa của Ngài.

3. Sống Lời Chúa: Không thất vọng vì thấy anh em tội lỗi, nhưng cầu nguyện hiều cho họ.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Thánh Phaolô nhờ lòng sám hối ăn năn trở về với Chúa nên đã được Chúa biến đổi thành Tông đồ Dân ngoại, xin cho chúng con cũng biế ý thức thân phận tội lỗi của mình, nhưng biết dựa vào ơn Chúa để trở thành tông đồ cho Chúa.. Amen.