Ngày 21.02.2023: Chúng ta hãy liên kết với đá tảng Phê-rô

 

Tin Mừng theo Thánh Marcô : Mc 9, 29-36

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người.

Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: “Dọc đàng các con tranh luận gì thế?” Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất.

Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”. Và Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, rồi ôm nó mà nói với các ông rằng: “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy”.

Ngày 21.02.2023: Chúng ta hãy liên kết với đá tảng Phê-rô

CHÚNG TA HÃY LIÊN KẾT VỚI ĐÁ TẢNG PHÊRÔ

Tin mừng hôm nay cho thấy Chúa xây dựng Hội thánh trên nền tảng đức tin và lòng mến của thánh Phêrô. Thánh Phêrô cũng là một con người đầy giới hạn, tính tình nóng nảy, con người đầy yếu đuối, có kinh nghiệm chối Chúa… Thế nhưng thánh nhân cũng là con người đầy khao khát Chúa, con người sám hối thẳm sâu, con người có đức tin mạnh mẽ, đức ái nồng nàn. Thánh Phêrô là thế đó, Chúa đón nhận ngài, yêu thương ngài, xây dựng Giáo hội trên ngài.

Được là chi thể của Hội thánh, mỗi chúng ta hãy liên kết với đá tảng Phêrô, để Giáo hội ngày thêm mạnh mẽ, kiên vững; hãy học nơi thánh nhân để Chúa Thánh Thần hoạt động nơi chúng ta, biến đổi chúng ta nên Hiền thê yêu dấu của Chúa.