Ngày 18.12.2016: Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm A

CHÚA NHẬT IV MV: 18. 12. 2016

Mt 1, 18 – 24

Ngày 18.12.2016: Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm A

1. Ghi nhớ: “Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính  Người  sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ”. (Mt 1, 21).

2. Suy niệm: Đức Giêsu là Thiên Chúa nhưng Người đã mượn cung lòng Đức Maria để nhập thể và nhập thế hầu có thể thi hành sứ vụ cứu độ ở trần gian. Qua đó, Chúa muốn Mẹ cùng cộng tác vào công trình cứu chuộc của Ngườ Vì thế, noi gương Mẹ với tư cách là con Thiên Chúa qua Bí tích rửa tội, là Kitô hữu thuộc về Chúa Kitô là thân thể và đền thờ của Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy hiệp thông và cùng cộng tác với Hội thánh để loan báo Tin Mừng ở trần gian này.

3. Sống lời Chúa: Sống vâng phục ý Chúa.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, xin cho con tin tưởng phó thác và vâng phục thánh ý Chúa cách đặt biệt và trọn vẹn trong cuộc sống mình. Amen